هر کس در زندگی بالا و پایین های خاص خودش رو داره.

من ترجیح دادم از این وقایع زندگی درس بگیرم و اینجا ثبت کنم.

یعنی اگر تجربه کاری داشتم، یا در طول روز موردی دیدم که کمکم می کنه و … اینجا ثبتش می کنم.

میدونم مثل یه آتش نشان یا  فرضا یه مدیرعامل، خاطرات من نمی تونه جذاب باشه، اما یقین دارم هر کسی، حتی شما هم خاطراتتون برای کس دیگه ای جذابِ.

تجربه های روزمره من با ارزشترین داشته من هستند.

پر بازدید ها